Handelsbetingelser

Ikrafttræden
For alle leverancer fra JKC MicroCement, CVR-nr. 43 56 83 29 (herefter kaldet ”Leverandør”) gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Salgs- og leveringsbetingelserne er gældende fra den 1. november 2022 og indtil nye meddeles. Salgs- og leveringsbetingelserne gøres altid tilgængelige for køber senest samtidig med fremsendelse af tilbud, dvs. før indgåelse af enhver aftale og dermed er betingelserne en del af aftalegrundlaget mellem leverandøren og pågældende køber. De til en hver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser fremgår endvidere af hjemmesiden www.jkcmicrocement.dk. De danske internationale privatretlige regler og CISG gælder ikke i forbindelse med leverancer foretaget af leverandøren.

Ordreoptagelse
Tilbud bliver først bindende ved leverandørens ordrebekræftelse. Såfremt intet andet er angivet er tilbud gældende i 30 dage regnet fra tilbudsdagen. Accept af tilbud som først er modtaget af leverandøren 30 dage efter dato for afgivelse af tilbud, er ikke bindende for leverandøren, medmindre leverandøren meddeler køber andet. Dog bliver tilbud bindende ved ordreafgivelse til leverandørens repræsentant eller agent medmindre leverandøren straks efter at have modtaget meddelelse om ordren erklærer, at denne ikke kan accepteres. Prisen er den på ordrebekræftelsens dato gældende. Såfremt der i tiden mellem ordrebekræftelse og levering sker stigninger i råvarepriser, overenskomstbestemt arbejdsløn, arbejdsgiverafgifter af enhver art, vareskatter, toldsatser, import/eksportafgifter, den danske krones vekselkurs, elektricitet, skatter, afgifter eller andre forhold uden for leverandørens kontrol, er leverandøren berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Såfremt leverandøren ønsker at forhøje prisen i overensstemmelse hermed, skal dette meddeles køber inden varens afsendelse.

Levering
Alle leverancer leveres fra leverandørens forretningssted, medmindre andet aftales skriftligt. Risikoen for det købte overgår på den baggrund til køber ved levering. Såfremt køber afhenter varen og leverandøren holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end leverandørens forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for kundens regning og risiko, medmindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af leverandøren. Varen forsendes i leverandørens standardemballage og forsynes i øvrigt med sådan udvendig emballage, der af leverandøren anses for nødvendig og tilstrækkelig til forsendelsen. Emballage er indbefattet i prisen, medmindre andet er aftalt. Emballage der er mærket retur-emballage tages kun retur når den tilbagesendes franko i tom tilstand, og modtages i ubeskadiget stand. I perioden fra november til og med april tager leverandøren ikke frostfølsomme varer retur pga risiko for frost. Køber er kun berettiget til at annullere ordren på grund af forsinkelse, såfremt leveringen forsinkes mere end 30 dage, og forsinkelsen ikke skyldes købers forhold. Forsinkelse berettiger kun køber til erstatning, såfremt køber dokumenterer, at forsinkelsen skyldes en grov fejl hos leverandøren. Leverandøren er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab, herunder købers påførte dagbøder. Varen leveres i leverandørens standardkvalitet medmindre andet aftales. Såfremt varen er fremstillet i henhold til køberens særlige krav, er leverandøren berettiget til at levere indtil 10 % mindre og indtil 10 % mere end den aftalte mængde. Køber er i forbindelse med leverance forpligtet til at undersøge om leveringen lever op til det aftalte, herunder om alle kolli er modtaget. Hvis leveringen mod forventning ikke lever op til det aftalte, er køber forpligtet til at gøre forbeholdet gældende på fragtbrevet inden køber kvitterer for modtagelsen. Returnering af produkter kun efter aftale, returfradrag 10% + fragt. Pigmenterede produkter tages ikke retur.

Leveringstiden er 1-3 hverdage.

Betaling
Køber skal uden yderligere påkrav betale fakturabeløbet i henhold til de på fakturaen anførte eller på anden måde aftalte betalingsbetingelser. Såfremt fristen for rettidig betaling overskrides, beregnes 1,9 % i rente pr. påbegyndt måned af det forfaldne beløb fra forfaldsdato og til betaling sker. Rykkergebyr tilskrives med kr. 100,- pr. rykker. Kompensationsgebyr på 310,- opkræves sammen med 3. rykker Betalinger afskrives først på renter, gebyrer og omkostninger. Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt af leverandøren.

Betaling sker når ordren afsendes.

Ejendomsforbehold
Leverancen af produkter forbliver leverandørens ejendom, i den udstrækning et ejendomsforbehold er lovligt i henhold til gældende lovgivning. Leverandøren forbeholder sig således ejendomsretten til alle produkter, herunder halvfabrikata, indtil hele købesummen inklusiv eventuelle renter og gebyrer er betalt. Specifikationen af de produkter dette ejendomsforbehold vedrører, fremgår af leverandørens ordrebekræftelse. Det leverede skal holdes adskilt og intakt indtil betaling af hele købesummen er sket, medmindre andet er aftalt. Køber er frem til fuld betaling er sket uberettiget til at ændre, anvende, sælge, pantsætte eller råde over produktet på en sådan måde at leverandørens mulighed for tilbagetagelse forhindres. I tilfælde af at køber misligholder sine betalingsforpligtelser helt eller delvist, er leverandøren berettiget til at afhente de leverede produkter på købers regning og risiko. Udenretlig tilbagetagelse afskærer ikke leverandøren fra at gøre yderligere krav gældende. Ejendomsforbeholdet gælder kun i relation til produkter, hvor det samlede beløb, der skal betales, jf. kreditaftalelovens § 34, stk. 1, nr. 2, overstiger 2.000 kr. Kreditaftalelovens § 50 finder anvendelse mellem parterne.

Mangler og reklamation
Såfremt de leverede produkter ikke svarer til de af leverandøren opgivne specifikationer, eller de af køberen særlige stillede krav, eller ikke er af sædvanlig kvalitet, skal leverandøren være forpligtet til, hvad enten dette skyldes en påviselig fejl fra leverandørens side eller ikke, at levere et fejlfrit produkt i stedet. Sådan erstatningsleverance sker uden udgift for køberen, når denne tilbagesender den mangelfulde vare. Såfremt det leverede er helt eller delvis forbrugt, kan leverandøren dog vælge – i stedet for at levere en ny vare – at tilbagebetale fakturaprisen for den mangelfulde vare. Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Det påhviler køberen uopholdeligt og senest 8 dage efter modtagelsen at meddele leverandøren sådanne fejl og mangler ved det leverede, som køber har eller burde have konstateret. Reklamationen skal altid ledsages af en kopi af det kvitterede fragtbrev. Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen. Ved senere reklamation har køberen mistet sine rettigheder til at gøre indsigelse. Såfremt en leverance leveres forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, hvor almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18), jf. § 12, stk. 5, finder anvendelse, gælder følgende byggeleveranceklausul:

  • Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen.
  • Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler eller leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens køber eller efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang leverandørens egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af leverandørens eget kontraktforhold med leverandørens køber, dog bortset fra mangelansvarsperioden, jf. ovenfor.
  • Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved voldgiftsretten for bygge og anlægsvirksomhed.

Returnering af fejlbehæftede produkter kan kun ske efter samråd med leverandøren. Returnering sker for købers regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Køberen skal nøje følge den af leverandøren givne brugsanvisning for produkternes anvendelse, og opbevaring. Leverandørens informationer er baseret på laboratorieforsøg og/eller anvendelsestekniske forsøg, og er en vejledning ved valget af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for leverandørens kontrol, påtager leverandøren sig ikke ansvaret for de opnåede resultater. Maling og microcement kan alene betragtes som halvfabrikata, idet forhold hvorunder produktet anvendes ligger uden for leverandørens kontrol. Der tages således forbehold for de forhold hvorunder produktet anvendes, underlag, trykfejl, sortimentsændringer, temperatur, luftfugtighed, påføring af produktet, utilstrækkelig- eller uhensigtsmæssig opbevaring eller håndtering mv., hvortil produktet ikke er beregnet. Leverandøren påtager sig således ikke ansvar for mangler som skyldes uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering eller opbevaring udenfor leverandørens kontrol. Derudover heller ikke sammenblanding af andre produkter, naturlige farve- eller nuanceforskelle som fx er forårsaget af naturlig falmning eller forkert opbevaring. Skyldes manglen forsømmelse fra leverandøren, erstatter leverandøren alene dokumenterede direkte tab som køberen har lidt på grund af sin fejlbehæftede leverance.

Ansvarsbegrænsning
Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan leverandørens ansvar over for køber ikke pr. kalenderår samlet overstige 50 % af det salg af produkter og tilknyttede ydelser, som leverandøren netto har faktureret til køber i det umiddelbart foregående kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke, hvis leverandøren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

Ansvar for leverancens skadevoldelse (Produktansvar)
Leverandøren er ansvarlig for skader forårsaget af defekter ved leverandørens leverede produkter i overensstemmelse med produktansvarsloven, og retsreglerne om produktansvar. Leverandørens ansvar dækker udelukkende direkte person eller tingskade, som bevisligt er opstået som følge af mangler eller fejl ved det leverede. Leverandøren er således uden ansvar for enhver skade, som kan tilskrives urigtig anvendelse eller usædvanlig brug af produktet, herunder dets benyttelse på underlag eller dets udsættelse for påvirkning af fx vejrlig eller fugtighed, hvortil produktet ikke er beregnet. Ligeledes er leverandøren uden ethvert ansvar for skade som følge af utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig opbevaring. Indtræder der ansvar i medfør af foranstående, omfatter ansvaret dog ikke driftstab, tidstab og lignende indirekte tab. Eventuel erstatning kan aldrig overstige leverandørens til enhver tid gældende forsikringsmaksimum pr. skadesbegivenhed. I det omfang leverandøren måtte blive pålagt direkte ansvar over for tredjemand for skade forvoldt af produkterne, er køberen pligtig at skadesløs holde leverandøren for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret overstiger ovennævnte maksimum. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Leverandør og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

Force Majeure
Leverandøren er uden ansvar for forsinkelser og/eller forhindringer, som skyldes forhold udenfor leverandørens kontrol. Endvidere forbeholder leverandøren sig ret til helt eller delvist at annullere ordren, eller udskyde leveringstiden, modsvarende forhindringens forsinkelse. Under force majeure henhører blandt andet; arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærring, politiske uroligheder, leverandørsvigt, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandører, uheld i produktion eller afprøvning, eller andre omstændigheder, der ligger uden for leverandørens kontrol og som påvirker leverandørens muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser. Samtlige af købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde og køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod leverandøren. Leverandøren skal straks og uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt leverandøren ønsker at påberåbe sig force majeure forhold.

Immaterielle rettigheder
Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkterne, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører leverandøren. Køber erhverver ingen rettigheder i form af licens, patent, ophavsret, varemærkeret eller anden intellektuel rettighed forbundet med produktet.

Persondatapolitik
Leverandøren er underlagt den til enhver tid gældende persondatalovgivning, og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse heraf. Ingen personlige oplysninger, der registreres af leverandøren, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra i det omfang det er nødvendigt for at opfylde parternes aftale, herunder ved videregivelse af oplysninger til bank, fragtmand mv. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos leverandøren.

Værnetings- og lovvalgsaftale
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation. Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er løst, skal tvisten afgøres ved forenklet voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Tvister mellem køber og leverandøren skal afgøres efter dansk ret.

Ishøj, den 30. november 2022
JKC MicroCement ApS

Juleferie 🎄

I forbindelse med Juleferien holder vi lukket i vores showroom fra

Mandag d. 18/12-2023 – tirsdag d. 2/1-2024

Det er dog muligt at komme forbi efter aftale. Kontakt os på:

Tlf: 22 60 56 95

eller

Mail: kundeservice@jkcmicro.dk

Glædelig Jul og godt Nytår🎄